مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان "مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی" کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۶ موفق به دریافت موافقت اصولی با نام "مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری"، اولین مرکز تحقیقات پرستاری در ایران، شد. در بهمن سال ۱۳۹۰ اقدام به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ( PhD  by Research ) کرد. این مرکز در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان "مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش پرستاری و مامایی" شناخته شد. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری در فروردین ماه ۱۳۹۳ موفق به دریافت موافقت قطعی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی شد. سپس، این شورا در خرداد ماه سال 1401 با تغییر نام این مرکز به "مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی" موافقت قطعی به عمل آورد. نشریه پرستاری ایران با رتبه علمی و پژوهشی (دو ماهنامه) از انتشارات این مرکز می باشد.

 

 

QR مربوط به تاریخچه مرکز:

Template settings